a) 4x – 20 = 0 ; b) 2x + x + 12 = 0 ; c) x – 5 = 3 – x ; d) 7 – 3x = 9 – x. ____________________________ a) 7 + 2x = 22 – 3x

a) 4x – 20 = 0 ;
b) 2x + x + 12 = 0 ;
c) x – 5 = 3 – x ;
d) 7 – 3x = 9 – x.
____________________________
a) 7 + 2x = 22 – 3x ;
b) 8x – 3 = 5x + 12;
c) x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1 ;
d) x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5 ;
e) 7 – (2x + 4) = – (x + 4) ;
f) (x – 1) – (2x – 1 ) = 9 – x.Viết một bình luận

Câu hỏi mới