`a) 5x – 7 = 23` `b) 2 – ( 3x – 7 )/4 + ( x + 17 )/5 = 0` `c) 4x + 5 = 3(x+2) + 4` `d) ( x – 1 )( x + 2 ) = 0`

`a) 5x – 7 = 23`
`b) 2 – ( 3x – 7 )/4 + ( x + 17 )/5 = 0`
`c) 4x + 5 = 3(x+2) + 4`
`d) ( x – 1 )( x + 2 ) = 0`Viết một bình luận

Câu hỏi mới