xác định f(x) biết f(x) chia hết cho 2x-1, chia x-2 dư 6, chia cho 2x^2 -5x +2 được thương là x+2 và còn dư

xác định f(x) biết f(x) chia hết cho 2x-1, chia x-2 dư 6, chia cho 2x^2 -5x +2 được thương là x+2 và còn dưViết một bình luận

Câu hỏi mới