ai help mik câu gải pt này với x/48-x+13/57=2

ai help mik câu gải pt này với
x/48-x+13/57=2Viết một bình luận

Câu hỏi mới