`B= [ (x-1)^2 -4] / [(2x-1)^2 – (x+ 2)^2 ]` rút gọn làm nhanh nhé 60đ đó

`B= [ (x-1)^2 -4] / [(2x-1)^2 – (x+ 2)^2 ]`
rút gọn làm nhanh nhé 60đ đó

2 bình luận về “`B= [ (x-1)^2 -4] / [(2x-1)^2 – (x+ 2)^2 ]` rút gọn làm nhanh nhé 60đ đó”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  B = ((x-1)^2 – 4)/((2x-1)^2 – (x+2)^2)(ĐK:x \ne -1/3, x \ne 3)
  B = ((x-1)^2 – 2^2)/((2x-1-x-2)(2x-1+x+2))
  B = ((x-1-2)(x-1+2))/((x-3)(3x+1))
  B = ((x-3)(x+1))/((x-3)(3x+1))
  B = (x+1)/(3x+1)

  Trả lời

Viết một bình luận