Bài 1: thực hiện phép tính A) 2x/x-3 – 6/x-3 B) x/x+5:x/x^2-25

Bài 1: thực hiện phép tính
A) 2x/x-3 – 6/x-3
B) x/x+5:x/x^2-25Viết một bình luận

Câu hỏi mới