Bài 3. Chứng minh rằng: Mọi số nguyên dương n, các số 3n + 4 và 4n + 5 nguyên tố cùng nhau. chép mạng thoải mái

Bài 3. Chứng minh rằng: Mọi số nguyên dương n, các số 3n + 4 và 4n + 5 nguyên tố cùng nhau.
chép mạng thoải máiViết một bình luận

Câu hỏi mới