Bài 9: cho hình bình hành ABCD có AB=2AD, ^D=60°. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD, M Là điểm đối xứng của A qu

Bài 9: cho hình bình hành ABCD có AB=2AD, ^D=60°. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD, M Là điểm đối xứng của A qua F.
c,cho AD=3 cm. Tính diện tích tam giác DBC

1 bình luận về “Bài 9: cho hình bình hành ABCD có AB=2AD, ^D=60°. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD, M Là điểm đối xứng của A qu”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới