Bạn hùng mua bánh ở một của hàng A bán 1 cái bánh với giá 15000 đồng nhân dịp khuyến mãi giảm 10 % khi mua 10 cái trở lên và

Bạn hùng mua bánh ở một của hàng A bán 1 cái bánh với giá 15000 đồng nhân dịp khuyến mãi giảm 10 % khi mua 10 cái trở lên và giảm thêm 5% khi có thẻ khách hàng. Hỏi có thẻ khách hàng và mua 40 cái bánh thì bạn hùng phải trả bao nhiêu tiền?

1 bình luận về “Bạn hùng mua bánh ở một của hàng A bán 1 cái bánh với giá 15000 đồng nhân dịp khuyến mãi giảm 10 % khi mua 10 cái trở lên và”

 1. Số tiền mua bánh khi chưa được giảm giá Là :
         15 000 × 40= 600 000 (đồng)
  Số tiền được giảm giá khi có thẻ là
         600 000 ×10% = 60 000 (đồng)
  Số tiền được giảm giá khi mua mười cái là:
         600 000 ×5% = 30 000 (đồng)
  Khi có thẻ khách hàng và mua trên 10 cái bánh bạn Hùng mua 40 cái bánh tốn số tiền là:
         600 000 -(30 000 +60 000)=510 000 (đồng)
                                         Đ/s: 510 000 đồng
                                           $dienquyen$
  _________chúc bạn học tốt__________

  Trả lời

Viết một bình luận