Biến đổi làm cho nó gọn 1 chút giúp mình nha . Giữ lại H nhé `d.H“=“d.H+` `(d.h.S_1)/(S_2)` => `H`=

Biến đổi làm cho nó gọn 1 chút giúp mình nha . Giữ lại H nhé
`d.H“=“d.H+` `(d.h.S_1)/(S_2)`
=> `H`=Viết một bình luận

Câu hỏi mới