Câu 1. Rút gọn phân thức a.x²-x/1-x b.x²+2x+1/5x³+5x² c. x²-4x+4/3x-6 Câu2. Làm tính chia a. (x²+3x+2):(x+1) b.(5x²+8x+3):(x+

Câu 1. Rút gọn phân thức
a.x²-x/1-x
b.x²+2x+1/5x³+5x²
c. x²-4x+4/3x-6
Câu2. Làm tính chia
a. (x²+3x+2):(x+1)
b.(5x²+8x+3):(x+1)
c.(2x³-5x²+6x-15):(2x-5)
d. (16xy³-12x³y²+8xy):(4xy)

1 bình luận về “Câu 1. Rút gọn phân thức a.x²-x/1-x b.x²+2x+1/5x³+5x² c. x²-4x+4/3x-6 Câu2. Làm tính chia a. (x²+3x+2):(x+1) b.(5x²+8x+3):(x+”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới