Câu 1: tổng số tuổi của bạn An và bạn Bình là 37tuổi. Bạn Bình hơn bn An 5tuổi. Tính số tuổi của bạn An& Bình Câu 2: một phân

Câu 1: tổng số tuổi của bạn An và bạn Bình là 37tuổi. Bạn Bình hơn bn An 5tuổi. Tính số tuổi của bạn An& Bình
Câu 2: một phân số có mẫu lớn hơn tử số là 11đvị. Nếu tăng tử số lên 3đvị và giảm mẫu số đi 4đơn vị thì được một phân số bằng 3/4 . tìm phân số ban đầu

2 bình luận về “Câu 1: tổng số tuổi của bạn An và bạn Bình là 37tuổi. Bạn Bình hơn bn An 5tuổi. Tính số tuổi của bạn An& Bình Câu 2: một phân”

 1. Câu 1. 
  Gọi tuổi của bạn An là $x (tuổi)$ 
  Điều kiện $x > 0$ 
  Tuổi của bạn Bình là: $x + 5 (tuổi)$ 
  Tổng số tuổi của hai bạn là 37 tuổi nên ta có: 
  $x + x + 5 = 37$ 
  $\Leftrightarrow 2x = 32$ 
  $\Leftrightarrow x = 16$ 
  Vậy tuổi của bạn An là $16$ tuổi; 
  Tuổi của bạn Bình là: $21$ tuổi. 
  Câu 2. 
  Gọi tử số là $x$. Điều kiện $x \neq 0$ $x \neq – 3$; $x \neq – 4$; $x \neq – 11$ 
  Mẫu số sẽ là: $x + 11$ 
  Phân số ban đầu: $\dfrac{x}{x + 11}$ 
  Tử số sau khi thay đổi: $x + 3$ 
  Mẫu số sau khi thay đổi: $x + 11 – 4 = x + 7$ 
  Phân số mới là: $\dfrac{x + 3}{x + 7}$ 
  Theo bài ra ta có phương trình: 
  $\dfrac{x + 3}{x + 7} = \dfrac{3}{4}$ 
  Giải phương trình ta được: $x = 9$ (Thoả mãn điều kiện) 
  Vậy phân số ban đầu là $\dfrac{9}{20}$

  Trả lời

Viết một bình luận