Câu 24: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ với tỷ số 1/3 . Biết diện tích tam giác ABC bằng 12 cm, khi đó diện tí

Câu 24: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ với tỷ số 1/3 . Biết diện tích tam giác ABC bằng
12 cm, khi đó diện tích tam giác A’B’C’ bằng:
A. 4 cm²
B. 36 cm²
C. 108 cm²
D. 90 cm²

1 bình luận về “Câu 24: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ với tỷ số 1/3 . Biết diện tích tam giác ABC bằng 12 cm, khi đó diện tí”

 1. Giải đáp: C. 108 cm²
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: ΔABC ~ ΔA’B’C’ theo tỉ số 1/3
  ⇒ SΔABC/SΔA’B’C’= ($\frac{1}{3}$ )²= $\frac{1}{9}$ (Tỉ số diện tích hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng)
  ⇒ SΔA’B’C’= SΔABC×9= 12×9= 108 (cm²)

  Trả lời

Viết một bình luận