Câu 3. (1,0đ) Trong một buổi trồng cây xanh, lớp 8A và lớp 8B trồng được 804 cây. Hỏi mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây,

Câu 3. (1,0đ) Trong một buổi trồng cây xanh, lớp 8A và lớp 8B trồng được 804 cây. Hỏi mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây, biết lớp 8A có 32 học sinh, lớp 8B có 35 học sinh và số cây mỗi học sinh trồng được là như nhau.

2 bình luận về “Câu 3. (1,0đ) Trong một buổi trồng cây xanh, lớp 8A và lớp 8B trồng được 804 cây. Hỏi mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây,”

 1. Vì số mỗi học sinh trồng được là như nhau nên -> số học sinh trồng được 804 cây là :
              32 + 35 = 67 (học sinh)
  67 học sinh này sẽ trồng được được 804 cây mà số cây mỗi học sinh trồng được là như nhau nên:
  Mỗi học sinh trồng được số cây là :
             804 : 67 = 12(cây)
                        Đáp số : 12 cây
  #Alicee#
              

  Trả lời
 2. Gọi  mỗi học sinh trong lớp 8A và lớp 8B  trồng được x (cây)(x > 0)
  Số cây lớp 8A trồng được là : 32x
  Số cây lớp 8B trồng được là  : 35x
  Theo bài , tổng số cây mà cả hai lớp trồng được là 804. Nên ta có phương trình :
  ⇔ 32x + 35x = 804
  ⇔ 67x = 804
  ⇔ x = 12(TM)
  Vậy mỗi học sinh trong hai lớp trồng được 12 cây
   

  Trả lời

Viết một bình luận