Câu 3: Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau: a, 1,62 + 4.0,8.3,4 + 3,42 b, 34.54 (152 + 1)(152 1) c, x4 12×3 + 12×2 1

Câu 3: Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau:
a, 1,62 + 4.0,8.3,4 + 3,42
b, 34.54 (152 + 1)(152 1)
c, x4 12×3 + 12×2 12x + 111 tại x = 11Viết một bình luận

Câu hỏi mới