Ch `S=( x/(x^2-36)-(x-6)/(x^2+6x)):(2x-6)/(x^2+6x)+x/(6-x)` `a)` Ruts gọn S b) Tìm x để gias trị `S=-1`

Ch `S=( x/(x^2-36)-(x-6)/(x^2+6x)):(2x-6)/(x^2+6x)+x/(6-x)`
`a)` Ruts gọn S
b) Tìm x để gias trị `S=-1`

2 bình luận về “Ch `S=( x/(x^2-36)-(x-6)/(x^2+6x)):(2x-6)/(x^2+6x)+x/(6-x)` `a)` Ruts gọn S b) Tìm x để gias trị `S=-1`”

 1. S=(x/(x^2-36)-(x-6)/(x^2+6x)) : (2x-6)/(x^2+6x)+x/(6-x)
  (ĐKXĐ: x ne ±6, x ne 0, x ne 3)
  =[x/((x-6)(x+6))-(x-6)/(x(x+6))] * (x^2+6x)/(2x-6)+x/(6-x)
  =(x^2-(x-6)^2)/(x(x-6)(x+6)) * (x(x+6))/(2(x-3))+x/(6-x)
  =((x-x+6)(x+x-6))/(x(x-6)(x+6)) * (x(x+6))/(2(x-3))+x/(6-x)
  =(6(2x-6))/(x(x-6)(x+6)) * (x(x+6))/(2(x-3))+x/(6-x)
  =(12(x-3))/(x(x-6)(x+6)) * (x(x+6))/(2(x-3))+x/(6-x)
  =6/(x-6)+x/(6-x)
  =6/(x-6)-x/(x-6)
  =(6-x)/(x-6)
  =(-(x-6))/(x-6)
  =-1

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  S=({x}/{x^2-36}-{x-6}/{x^2+6x}):{2x-6}/{x^2+6x}+x/{6-x}
  Điều kiện : x\ne0;x\ne3;x\ne+-6
  =({x}/{(x+6)(x-6)}-{x-6}/{x(x+6)}):{2x-6}/{x(x+6)}+x/{6-x}
  =[{x.x-(x-6)(x-6)}/{x(x+6)(x-6)}] . {x(x+6)}/{2x-6}+x/{6-x}
  ={x^2-(x-6)^2}/{x(x+6)(x-6)} . {x(x+6)}/{2(x-3)}+x/{6-x}
  ={x^2-(x-6)}/{2(x-3)} -x/{x-6}
  ={12x-36}/{2(x-3)(x-6)} -{x}/{x-6}
  ={12(x-3)}/{2(x-3)(x-6)} -{x}/{x-6}
  ={6}/{x-6} -{x}/{x-6}
  =-{x-6}/{x-6}=-1
  b)
  Xem lại đề.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới