*Chỉ làm câu b. Cho tam giác `ABC` vuông tại `A“ (AC > AB). `Vẽ đường cao `AH` `(H` thuộc `BC)` . Trên tia đối ` BC ` lấy đi

*Chỉ làm câu b.
Cho tam giác `ABC` vuông tại `A“ (AC > AB). `Vẽ đường cao `AH` `(H` thuộc `BC)` . Trên tia đối ` BC ` lấy điểm `K ` sao cho` KH = HA` . Qua `K` kẻ đường thẳng song song với ` AH`, cắt đường thẳng `AC ` tại `P.`
a) Chứng minh: tam giác `AKC` đồng dạng tam giác ` BPC `
b) Gọi `Q` là trung điểm của ` BP.` Chứng minh: tam giác `BHQ` đồng dạng tam giác ` BPC` (theo trường hợp c-g-c) .
c) Tia `AQ` cắt `BC ` tại `I`. Chứng minh: `(AH)/(HB)-(BC)/(IB)=1`Viết một bình luận

Câu hỏi mới