cho `2x+3y=5` . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức `M=x^2+y^2`

cho `2x+3y=5` . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức `M=x^2+y^2`

1 bình luận về “cho `2x+3y=5` . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức `M=x^2+y^2`”

 1. 2x + 3y = 5
  2x = 5 – 3y 
  Có : 2x là số chẵn => 5 – 3y là số chẵn
         => 3y là số lẻ 
           => y là số lẻ
    => y = 2k + 1 ( k in Z)
  Thay y = 2k + 1 vào pt ta có : 
          2x = 5 – 3(2k + 1) 
     <=> 2x = 5 – 6k – 3
     <=> 2x – 6k = 2
      <=> 2(x – 3k) = 2
      <=> x – 3k = 1
     => x = 1 + 3k
  Thay x = 1 + 3k ; y = 2k + 1 vào pt ta có : 
      2(1 + 3k) + 3(2k+1) = 5 
    <=> 2 + 6k + 6k + 3 = 5
     <=> 12k = 0 
      <=> k = 0
   => x = 1 ; y = 1
   M = x^2 + y^2  => 1^2 + 1^2 =2 
     Vậy GTNNN của M = 2 tại x = 1 ; y =1
     
   

  Trả lời

Viết một bình luận