Cho A=( 2/(2+x) – 2/(x^2-4)):(2/x – (x-1)/(x^2-2x)) (với x ± 2,x 1) a)Rút gọn biểu thức A b)Tìm giá trị nguyên của x để A

Cho A=( 2/(2+x) – 2/(x^2-4)):(2/x – (x-1)/(x^2-2x)) (với x ± 2,x 1)
a)Rút gọn biểu thức A
b)Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyênViết một bình luận

Câu hỏi mới