Cho ABC có DE // BC ( D AB, E AC) AD = 2cm, DB = 3cm, EC = 6cm a, Tính AE ? b, Tính AC?

Cho ABC có DE // BC ( D AB, E AC)
AD = 2cm, DB = 3cm, EC = 6cm
a, Tính AE ?
b, Tính AC?Viết một bình luận

Câu hỏi mới