Cho ΔABC. Từ điểm D trên BC kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cách AC và AB lần lượt tại F, E . Cm `AE/AB` +

Cho ΔABC. Từ điểm D trên BC kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cách AC và AB lần lượt tại F, E . Cm `AE/AB` + `AF/AC` = 1Viết một bình luận

Câu hỏi mới