Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là trung điểm của AB, kẻ DE vuông góc BC tại E. a) Chứng minh: AH // DE và

Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là trung điểm của AB, kẻ DE vuông góc BC tại E.
a) Chứng minh: AH // DE và BD.AH = DE.AB
b) Chứng minh: ABC đồng dạng với EBD
c) Chứng minh: góc ????????A =góc ????????H. Từ đó suy ra: BE.BC = 2BD2
d) Cho AB = 6cm, BC = 10 cm. Tính: AC, AHViết một bình luận