Cho B = `x/(1+x^2)` tìm x để 4B = `1/3`

Cho B = `x/(1+x^2)`
tìm x để 4B = `1/3`

2 bình luận về “Cho B = `x/(1+x^2)` tìm x để 4B = `1/3`”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để 4B=1/3
  <=>{4x}/{1+x^2}=1/3
  <=>12x=1+x^2
  <=>x^2-12x+1=0
  <=>(x^2-12x+36)-35=0
  <=>(x-6)^2-(sqrt{35})^2=0
  <=>(x-6-sqrt{35})(x-6+sqrt{35})=0
  Trường hợp 1 :
  x-6-sqrt{35}=0
  =>x=sqrt{35}+6
  Trường hợp 2 :
  x-6+sqrt{35}=0
  =>x=6-sqrt{35}
  Vậy x\in{sqrt{35}+6;6-sqrt{35}}

  Trả lời
 2. Để 4.B=1/3
  =>B=1/3:4=1/12
  =>x/(1+x^2)=1/12
  =>1+x^2=12x
  =>x^2-12x+1=0
  =>(x^2-12x+36)-35=0
  =>(x^2-2.x.6+6^2)-(sqrt35)^2=0
  =>(x-6)^2-(sqrt35)^2=0
  =>(x-6-sqrt35).(x-6+sqrt35)=0
  =>[(x-6-sqrt35=0),(x-6+sqrt35=0):}
  =>[(x=6+sqrt35),(x=6-sqrt35):}
  Vậy x in {6+sqrt35;6-sqrt35} 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới