cho biểu thức: A=(x/x-1 – 1/x^2 – x ) : (1/x+1 + 2/x^2 – 1) a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức b) Rút gọn biểu

cho biểu thức: A=(x/x-1 – 1/x^2 – x ) : (1/x+1 + 2/x^2 – 1)
a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức
b) Rút gọn biểu thức A
c) Tinha giá trị của A khi x=1/2

2 bình luận về “cho biểu thức: A=(x/x-1 – 1/x^2 – x ) : (1/x+1 + 2/x^2 – 1) a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức b) Rút gọn biểu”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Đkxđ x $\ne$ 0 ; x $\ne$ ±1
  b) Ta có : ( $\dfrac{x}{x-1}$ – $\dfrac{1}{x²-x}$ )   : ( $\dfrac{1}{x+1}$ + $\dfrac{2}{x²-1}$ )
  = ( $\dfrac{x}{x-1}$ – $\dfrac{1}{x(x-1)}$ )   : ( $\dfrac{1}{x+1}$ + $\dfrac{2}{(x+1)(x-1)}$ )
  = $\dfrac{x²-1}{x(x-1)}$ : $\dfrac{x-1 + 2}{(x+1)(x-1)}$
  = $\dfrac{(x+1)(x-1)}{x(x-1)}$ . $\dfrac{(x+1)(x-1)}{x+1}$
  = $\dfrac{(x+1)(x-1)}{x}$
  Tại x = 1/2 ( TMĐK ) ta có GTBT là :
  = ( 1/2 + 1 ) . ( 1/2 – 1 ) : 1/2
  = 3/2 . -1/2 . 2
  = -3/4 . 2
  = -3/2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới