cho biểu thức A =3/3-x -1/x+3 + 2x^2-9 1) Rút gọn biểu thức A. 2) Tìm số nguyên x, để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

cho biểu thức A =3/3-x -1/x+3 + 2x^2-9
1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tìm số nguyên x, để biểu thức A nhận giá trị nguyên.Viết một bình luận

Câu hỏi mới