Cho biểu thức : `C = x^3/(x^2 – 4) – x/(x – 2) – 2/(x + 2)` a) Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C đc xác định b) tìm gi

Cho biểu thức : `C = x^3/(x^2 – 4) – x/(x – 2) – 2/(x + 2)`
a) Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C đc xác định
b) tìm giá trị nguyên của x để C nhận giá trị dương
c) tìm x để C = 0

2 bình luận về “Cho biểu thức : `C = x^3/(x^2 – 4) – x/(x – 2) – 2/(x + 2)` a) Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C đc xác định b) tìm gi”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  C xác định khi và chỉ khi : $\begin{cases} x^2-4\ne0\\x-2\ne0\\x+2\ne0 \end{cases}$
  <=>$\begin{cases} (x-2)(x+2)\ne0\ne0\\x-2\ne0\\x+2\ne0 \end{cases}$<=>x\ne+-2
  Vậy với x\ne+-2 thì C xác định.
  b)
  C={x^3}/{x^2-4}-{x}/{x-2}-{2}/{x+2}
  Điều kiện : x\ne+-2
  ={x^3}/{(x-2)(x+2)}-{x}/{x-2}-{2}/{x+2}
  ={x^3-x(x+2)-2(x-2)}/{(x-2)(x+2)}
  ={x^3-x^2-2x-2x+4}/{(x-2)(x+2)}
  ={(x^3-x^2)-(4x-4)}/{(x-2)(x+2)}
  ={x^2(x-1)-4(x-1)}/{(x-2)(x+2)}
  ={(x^2-4)(x-1)}/{(x-2)(x+2)}
  =x-1
  Để C dương nghĩa là C>=0
  Mà x\inZ=>C\inZ=>C>0 
  <=>x-1>0
  <=>x>1
  Kết hợp câu a) và đề cho : x\ne+-2;x\inZ=>x>1;x\ne2;x\inZ
  Vậy với x>1;x\ne2,x\inZ thì C dương.  
  c)
  Điều kiện : x\ne+-2
  Để C=0<=> x-1=0
  <=>x=1 ™
  Vậy C=0<=>x=1

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Điều kiện xác định : $\begin{cases}x^2 -4\ne 0\\x-2\ne 0\\x+2\ne 0\end{cases}$
  <=> $\begin{cases}(x-2)(x+2)\ne 0\\x-2\ne 0\\x+2\ne 0\end{cases}$
  <=> $\begin{cases}x-2\ne 0\\x+2\ne 0\end{cases}$
  <=> $\begin{cases}x\ne 2\\x\ne -2\end{cases}$
  Vậy với x\ne 2;x\ne -2 thì biểu thức C được xác định
  b)
  C=(x^3)/(x^2 -4)-x/(x-2)-2/(x+2)
  Điều kiện xác định : x\ne 2;x\ne -2
  =(x^3)/((x-2)(x+2))-(x(x+2))/((x-2)(x+2))-(2(x-2))/((x-2)(x+2))
  =(x^3 -x^2 -2x-2x+4)/((x-2)(x+2))
  =(x^3 -x^2 -4x+4)/((x-2)(x+2))
  =(x^2 (x-1)-4(x-1))/((x-2)(x+2))
  =((x^2 -4)(x-1))/((x-2)(x+2))
  =((x-2)(x+2)(x-1))/((x-2)(x+2))
  =x-1
  C nhận giá trị dương <=>C>0
  =>x-1>0
  <=>x>1
  Kết hợp với điều kiện ta được x>1;x\ne 2(x\in ZZ)
  Vậy C nhận giá trị dương khi x>1;x\ne 2(x\in ZZ)
  c) 
  C=0=>x-1=0
  <=>x=1(tmđk)
  Vậy với x=1 thì C=0 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới