cho biểu thức P=(2/x+3+x/x-3-x^2+4/x^2-9):x-2/x+3. a) Tìm điều kiện và rút gọn biểu thức P b) Tính giá trị của P khi x^2+2x

cho biểu thức P=(2/x+3+x/x-3-x^2+4/x^2-9):x-2/x+3.
a) Tìm điều kiện và rút gọn biểu thức P
b) Tính giá trị của P khi x^2+2x-3=0Viết một bình luận

Câu hỏi mới