Cho đa thức `f(x)=(1+x+x^2)^20.` Tính tổng các hệ số khi khai triển đa thức `f(x).`

Cho đa thức `f(x)=(1+x+x^2)^20.` Tính tổng các hệ số khi khai triển đa thức `f(x).`

1 bình luận về “Cho đa thức `f(x)=(1+x+x^2)^20.` Tính tổng các hệ số khi khai triển đa thức `f(x).`”

 1. Giải đáp: $3^{20}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi khai triển đa thức $f(x)$ ta được:
  $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+…+a_nx^n$
  $\to f(1)=a_0+a_1+a_2+…+a_n$ là tổng hệ số khi khai triển của đa thức $f(x)$
  $\to$Tổng hệ số của $f(x)$ là:
  $$f(1)=(1+1+1^2)^{20}=3^{20}$$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới