Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm AD, F là trung điểm BC . Chứng minh rằng a) A) CHỨNG MINH GÓC ABE = GÓC CDF b)

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm AD, F là trung điểm BC . Chứng minh rằng
a) A) CHỨNG MINH GÓC ABE = GÓC CDF
b) Tứ giác DEBF là hình bình hành
c)Các đường thắng EF, BD và AC đồng quy

1 bình luận về “Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm AD, F là trung điểm BC . Chứng minh rằng a) A) CHỨNG MINH GÓC ABE = GÓC CDF b)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, vì AD = BC ( tính chất hình bình hành )
  => AE = CF ( E là trung điểm của AD và F là trung điểm của BC )
  xét ΔABE và ΔCDF có : 
  AB = DC ( tính chất hình bình hành )
  ∠C = ∠A ( tính chất hình bình hành )
  AE = CF ( chứng minh trên )
  => ΔABE = ΔCDF ( C.G.C)
  b, vì DE = BF ; EB = DF ( theo a )
  => tứ giác DEBF là hình bình hành 
  c, gọi dao điểm của AC và DB là I
  xét ΔADC có :
  E là trung điểm AD
  I là trung điểm AC ( tính chất hình bình hành )
  => EI đi qua trung điểm của AD và AC 
  => EI song song với DC ( talet ) (1)
  xét ΔCBD có : 
  I là trung điểm AC ( tính chất hình bình hành )
  F là trung điểm BC
  => FI đi qua trung điểm của BD và BC 
  => FI song song với DC ( talet )(2)
  trong tứ giác  ABCD
  (AE)/(DE)=(BF)/(FC) = 1
  => EF song song với DC ( talet ) (3)
  từ (1)(2)(3) => E;I;F thẳng hàng
  mà I là dao điểm của AC và DB nên => Các đường thắng EF, BD và AC đồng quy tại I 
  $#doanhtuan2k8$

  cho-hinh-binh-hanh-abcd-goi-e-la-trung-diem-ad-f-la-trung-diem-bc-chung-minh-rang-a-a-chung-minh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới