Cho hình chữ nhật `\text{ABCD}`. Gọi `\text{M}` và `\text{N}` lần lượt là trung điểm của `\text{AB}` và `\text{CD}` `(`cần `\

Cho hình chữ nhật `\text{ABCD}`. Gọi `\text{M}` và `\text{N}` lần lượt là trung điểm của `\text{AB}` và `\text{CD}` `(`cần `\bb \text{GT}` và `\bb \text{KL}“)`.
`\bb \text{a)}` Chứng minh `\text{AMND}` là hình chữ nhật.
`\bb \text{b)}` Tính `\text{S}_{\text{AMND}}` biết `\text{AD} = 4“\text{cm}`; `\text{AB} = 6“\text{cm}`.
`\bb \text{c)}` Gọi `\text{I}` là giao điểm của `\text{AN}` và `\text{DM}`, `\text{K}` là giao điểm của `\text{BN}` và `\text{MC}`. Chứng minh `\text{MINK}` là hình thoi.

1 bình luận về “Cho hình chữ nhật `\text{ABCD}`. Gọi `\text{M}` và `\text{N}` lần lượt là trung điểm của `\text{AB}` và `\text{CD}` `(`cần `\”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới