cho M= x^2-6x+9 phần x^2-9 a, tìm điều kiện xác định của M b, rút gọn M c, tính M khi x=2; x=3; x=-5; x=-3 giúp cho mình với

cho M= x^2-6x+9 phần x^2-9
a, tìm điều kiện xác định của M
b, rút gọn M
c, tính M khi x=2; x=3; x=-5; x=-3
giúp cho mình với mình cần gấp

2 bình luận về “cho M= x^2-6x+9 phần x^2-9 a, tìm điều kiện xác định của M b, rút gọn M c, tính M khi x=2; x=3; x=-5; x=-3 giúp cho mình với”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  M xác định khi và chỉ khi : x^2-9\ne0
  <=>(x-3)(x+3)\ne0
  <=>$\begin{cases} x\ne3\\x\ne-3 \end{cases}$
  Vậy với x\ne3;x\ne-3 thì M xác định.
  b)
  M={x^2-6x+9}/{x^2-9} với x\ne3;x\ne-3
  ={x^2-2.x.3+3^2}/{x^2-3^2}
  ={(x-3)^2}/{(x-3)(x+3)}
  ={x-3}/{x+3}
  c)
  Điều kiện : x\ne+-3 nên loại x=3;x=-3 nhận x=2;x=-5
  Với x=2=>M={2-3}/{2+3}=-1/5
  Với x=-5=>M={-5-3}/{-5+3}={-8}/-2=4

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    a) Đkxđ x $\ne$ ±3
  b) Ta có : $\dfrac{x²-6x+9}{x²-9}$
  = $\dfrac{(x-3)²}{(x+3)(x-3)}$
  = $\dfrac{x-3}{x+3}$
  c) Tại x = 2 ( TMĐK ) ta có GTBT là :
  $\dfrac{2-3}{2+3}$
  = -1/5
  Tại x = 3 ( KTMĐK ) ⇒ Vậy không có giá trị nào thỏa mãntại x = 3
  Tại x = -5 ( TMĐK ) ta có GTBT là :
  $\dfrac{-5-3}{-5+3}$
  = 8/2
  = 4
  Tại x = -3 ( KTMĐK ) ⇒ Vậy không có giá trị nào thỏa mãn tại x = -3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới