Cho phân thức `A = (x^4 -2x^2 +1)/(x^3 – 3x-2)` `a,` Tìm điều kiện của `x` để `A` có nghĩa `b,` Rút gọn `A` `c,` Tính `x` để

Cho phân thức `A = (x^4 -2x^2 +1)/(x^3 – 3x-2)`
`a,` Tìm điều kiện của `x` để `A` có nghĩa
`b,` Rút gọn `A`
`c,` Tính `x` để `A<1`
Làm câu c thôi, làm hết càng tốt.Viết một bình luận

Câu hỏi mới