cho phân thức F = (x^2+6x+9)/(2x+6) a)với gái trị nào của x thì giá trị của phân thức F xác định? b) rút gọn phân thức F c) t

cho phân thức F = (x^2+6x+9)/(2x+6)
a)với gái trị nào của x thì giá trị của phân thức F xác định?
b) rút gọn phân thức F
c) tìm giá trị của x để giá trị của phân thức F bằng 1
d) có giá trị nào của x để giá trị của phân thức F bằng 0 hay không?Viết một bình luận

Câu hỏi mới