Cho phép chia: (x3 + 9×2 + 27x + 27) : (x + 3). Tìm khẳng định sai? A. Đây là phép chia hết B. Thương của phép chia là: (x +

Cho phép chia: (x3 + 9×2 + 27x + 27) : (x + 3). Tìm khẳng định sai?
A. Đây là phép chia hết
B. Thương của phép chia là: (x + 3)2
C. Thương của phép chia là: x2 + 6x + 9
D. Số dư của phép chia là: x 3 .Viết một bình luận

Câu hỏi mới