Cho phương trình 2mx – 5 = -x + 6m – 2. Tìm m để phương trình có một nghiệm x=1

Cho phương trình 2mx – 5 = -x + 6m – 2. Tìm m để phương trình có một nghiệm x=1Viết một bình luận

Câu hỏi mới