Cho phương trình x³ + ax² – 4x – 4 = 0 a) Xác định giá trị của a. Khi x = -2 là một nghiệm của phương trình. b) Giải phương

Cho phương trình x³ + ax² – 4x – 4 = 0
a) Xác định giá trị của a. Khi x = -2 là một nghiệm của phương trình.
b) Giải phương trình với giá trị a vừa tìm được.Viết một bình luận

Câu hỏi mới