Cho t giác ABC vuông tại A, có AB =21cm, AC = 28cm. Kẻ phân giác trong AD của BẮC (với D thuộc BC). Tính BD, CD Giúp e với^^

Cho t giác ABC vuông tại A, có AB =21cm, AC = 28cm. Kẻ phân giác trong AD của BẮC (với D thuộc BC). Tính BD, CD
Giúp e với^^Viết một bình luận

Câu hỏi mới