Cho tam giác ABC có AB =8cm, AC =12cm. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD=2cm, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=9cm. a) Tín

Cho tam giác ABC có AB =8cm, AC =12cm. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD=2cm, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=9cm.
a) Tính các tỉ số AE/AD; AD/AC.
b) CM: Tam giác ADE ~ tam giác ABC
c) Đường phân giác của góc BAC cắt BC tại I. CM: IB.AE=IC.ADViết một bình luận

Câu hỏi mới