cho tam giác ABC vuông tại a có: AB= 3cm, AC= 4cm và đường cao AH. hỏi a) tính BC b) tính BH,AH c) tia phân giác góc HAC cắt

cho tam giác ABC vuông tại a có: AB= 3cm, AC= 4cm và đường cao AH. hỏi
a) tính BC
b) tính BH,AH
c) tia phân giác góc HAC cắt CH tại T. Tính TH,TCViết một bình luận

Câu hỏi mới