Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HE AB, HF AC(E AB; F AC) a) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật b) Tam

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HE AB, HF AC(E AB; F AC)
a) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật
b) Tam giác ABC phải thoả mãn điều kiện gì để tứ giác AEHF là hình vuông
c) Gọi I là trung điểm của BH, K là trung điểm của HC, N là trung điểm của IK, O là giao điểm của AH và EF. Biết ON=2,5 cm, EF=3cm .Tính diện tích tam giác ABC
hộ phần c vs ạ camon trc:>Viết một bình luận

Câu hỏi mới