Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Gọi E,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên cạnh AB,AC , gọi O là trung

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Gọi E,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên cạnh AB,AC , gọi O là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng: EH^2+EO^2=KH^2+KO^2.Viết một bình luận

Câu hỏi mới