Chọn đáp án đúng: A. x/y = -x/y B. x/y = -x/-y C. x/y = x/-y D. tất cả đều đúng

Chọn đáp án đúng:
A. x/y = -x/y
B. x/y = -x/-y
C. x/y = x/-y
D. tất cả đều đúngViết một bình luận

Câu hỏi mới