Chứng minh rằng: a) $\text{$x^{2}$ + $y^{2}$ + $z^{2}$ $\ge$ 2xy + 2yz – 2zx}$ b) $\text{$x^{2}$ + $y^{2}$ + $z^{2}$ + 3 $\g

Chứng minh rằng:
a) $\text{$x^{2}$ + $y^{2}$ + $z^{2}$ $\ge$ 2xy + 2yz – 2zx}$
b) $\text{$x^{2}$ + $y^{2}$ + $z^{2}$ + 3 $\ge$ 2(x + y + z)}$

1 bình luận về “Chứng minh rằng: a) $\text{$x^{2}$ + $y^{2}$ + $z^{2}$ $\ge$ 2xy + 2yz – 2zx}$ b) $\text{$x^{2}$ + $y^{2}$ + $z^{2}$ + 3 $\g”

 1. a)
  Xét hiệu : x^2+y^2+z^2-(2xy-2xz+2yz)ge0
  =x^2+y^2+z^2-2xy+2xz-2yzge0
  =(x-y+z)^2ge0AA x (Luôn đúng)
  Dấu “=” xảy ra khi : x+z=y
  b)
  Xét hiệu : x^2+y^2+z^2+3-2.(x+y+z)ge0
  <=>x^2+y^2+z^2+3-2x-2y-2zge0
  <=>(x^2-2x+1)+(y^2-2y+1)+(z^2-2z+1)ge0
  <=>(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2ge0 (Luôn đúng)
  Dấu “=” xảy ra khi : x=y=z=1
   

  Trả lời

Viết một bình luận