Chứng Minh : (x+y) ³ + 3(x+y) ²(x-y) + 3(x+y)(x-y) ² + (x-y) ³ = 8x ³

Chứng Minh : (x+y) ³ + 3(x+y) ²(x-y) + 3(x+y)(x-y) ² + (x-y) ³ = 8x ³

2 bình luận về “Chứng Minh : (x+y) ³ + 3(x+y) ²(x-y) + 3(x+y)(x-y) ² + (x-y) ³ = 8x ³”

 1. Biến đổi vế trái:
  (x+y)^³+3(x+y)^²(x-y)+3(x+y)(x-y)^²+(x-y)^³
  =(x+y+x-y)^3
  =(2x)^3
  Ta có vế phải:
  8x^3=(2x)^3
  Mà (2x)^3=(2x)^3
  => VT=VP (đpcm)
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x + y)^3 + 3(x + y)^2(x – y) + 3(x + y)(x – y)^2 + (x – y)^3 = 8x^3
  VT = (x + y)^3 + 3(x + y)^2(x – y) + 3(x + y)(x – y)^2 + (x – y)^3
       = [(x + y) + (x – y)]^3
       = (x + y + x – y)^3
       = (2x)^3
       = 8x^3 = VP (đpcm).

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới