Chứng tỏ rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:M=(x-2)(x^2+2x+4)-x(x^2-1)-x

Chứng tỏ rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:M=(x-2)(x^2+2x+4)-x(x^2-1)-xViết một bình luận

Câu hỏi mới