CMR với `x , y , z > 0` `a,` `x^4 + y^4 >= x^3 + y^3` với `x + y = 2` `b,` `x^2 + y^2 + z^2 >= 1/3` với `x + y + z = 1`

CMR với `x , y , z > 0`
`a,` `x^4 + y^4 >= x^3 + y^3` với `x + y = 2`
`b,` `x^2 + y^2 + z^2 >= 1/3` với `x + y + z = 1`Viết một bình luận

Câu hỏi mới