có bao nhiêu nguyên tử x thỏa mãn (2x+1)^2-(x-2)^2=0

có bao nhiêu nguyên tử x thỏa mãn (2x+1)^2-(x-2)^2=0Viết một bình luận

Câu hỏi mới