`F=(x^2+x-2)/(x^3-1)+(x^2+x-1)/(x^2+x-1)` Rút gọn

`F=(x^2+x-2)/(x^3-1)+(x^2+x-1)/(x^2+x-1)`
Rút gọnViết một bình luận

Câu hỏi mới