Fb:Thu Changg(Biino) mn gửi kq qua fb hộ e giải bất phương trình sau -5(2x+3)+7x<12+3x

Fb:Thu Changg(Biino)
mn gửi kq qua fb hộ e
giải bất phương trình sau -5(2x+3)+7x<12+3x

1 bình luận về “Fb:Thu Changg(Biino) mn gửi kq qua fb hộ e giải bất phương trình sau -5(2x+3)+7x<12+3x”

 1. Giải đáp: $x >  – \dfrac{9}{2}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
   – 5\left( {2x + 3} \right) + 7x < 12 + 3x\\
   \Leftrightarrow  – 10x – 15 + 7x < 12 + 3x\\
   \Leftrightarrow  – 3x – 15 < 3x + 12\\
   \Leftrightarrow 3x + 3x >  – 15 – 12\\
   \Leftrightarrow 6x >  – 27\\
   \Leftrightarrow x >  – \dfrac{9}{2}\\
  Vay\,x >  – \dfrac{9}{2}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới