gải phương trình a) (x-1)^3-x(x-1)^2=5x(2-x)-11(x+2) b) (x-2)^3+(3x-1)(3x+1)=(x+1)^3

gải phương trình
a) (x-1)^3-x(x-1)^2=5x(2-x)-11(x+2)
b) (x-2)^3+(3x-1)(3x+1)=(x+1)^3Viết một bình luận

Câu hỏi mới